Categorieën
Bedrijf en samenleving Uncategorized

Concept Jaarstukken 2021

Categorieën
Bedrijf en samenleving Uncategorized

Jaarrapportage Bedrijf & Samenleving

Concept jaarstukken 2021

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Categorieën
Bedrijf en samenleving Uncategorized

Vertrouwenspersoon

René Klasen

Geboren in 1957, getrouwd met Jenny, vader van twee dochters en een zoon en opa van twee prachtige kleinkinderen. Ik ben ruim 34 jaar werkzaam bij Teva in Haarlem, de laatste 22 jaar als Director Corporate Affairs voor de Benelux. Daarnaast ben ik al een groot aantal jaren bestuurslid van Bedrijf en Samenleving en sinds vorig jaar vicevoorzitter. Ik vind het belangrijk dat een organisatie een vertrouwenspersoon heeft.

Een veilige werkomgeving, waarin je als medewerker en vrijwilliger fijn en zonder angst kunt werken en jezelf maximaal kunt ontwikkelen is enorm belangrijk. Neerbuigende opmerkingen, seksuele intimidatie, agressie, pesten zijn dingen waar mensen letterlijk ziek van kunnen worden. Helaas zijn er nog veel organisaties waar dit gebeurt.

Als medewerkers en vrijwilligers te lijden hebben onder ongewenst gedrag van collega’s, leidinggevenden of mensen waar ze mee samenwerken, dan vind ik het belangrijk dat jullie je zorgen en gevoel kunt delen met iemand die niet direct bij de dagelijkse werkzaamheden in de organisatie is betrokken. Ik ben iemand die naar jullie luistert en de juiste stappen kan nemen om te zorgen dat dit ongewenste gedrag stopt.

Soms is het moeilijk om met mensen in je directe (werk)omgeving over de problemen te praten. Als dat zo is, dan kun je direct met mij contact opnemen. Dit hoef je niet eerst met je leidinggevende of anderen te overleggen. Wat we bespreken is vertrouwelijk.

Je kunt me bellen op 06-51784728 of een e-mail sturen naar reneklasen@ziggo.nl

Ik ben er voor je als je me nodig hebt!

Categorieën
Bedrijf en samenleving

Gedragscode vrijwillig mentor

Gedragscode vrijwillig mentoren, hierna te noemen, vrijwilliger

Grenzen in het contact tussen een vrijwillige en de mentee zijn niet eenvoudig en eenduidig te bepalen. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een andere deelnemer wil niet worden aangeraakt. Het is moeilijk om hiervoor exacte grenzen te bepalen en af te spreken die voor alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is dat seksueel grensoverschrijdend gedrag: seksuele handelingen en contacten tussen de mentee en de vrijwilliger, die met Bedrijf & Samenleving samenwerken, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als Bedrijf & Samenleving voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld.

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor onze mentoren en mentee’s en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor vrijwillig mentoren zijn:

  1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de mentee zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De vrijwilliger  onthoudt zich ervan de mentee te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
  3. De vrijwilliger  onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwillig mentor en mentee zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  4. De vrijwilliger mag de mentee niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  5. De vrijwilliger heeft de plicht de mentee naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de mentee is betrokken, wordt nageleefd.
  6. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenspersoon van Bedrijf & Samenleving. Zie www.bedrijfensamenleving.nl

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met mentee’s en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Bedrijf & Samenleving, 24-01-2022

Categorieën
Bedrijf en samenleving

Gedragscode

AVG

Gedragscode vrijwillig mentor

Afspraken met de mentor

Een veilige werkomgeving

Categorieën
Bedrijf en samenleving Uncategorized

AVG

 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Bedrijf & Samenleving vindt het belangrijk om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat de privacy van een ieder gewaarborgd is. In deze privacyverklaring leggen we graag uit hoe we dat doen.

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken, gevestigd aan Freddie Oversteegenstraat 315, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.bedrijfensamenleving.nl Freddie Oversteegenstraat 315 06-14594052

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan

ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marijke@bedrijfensamenleving.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen

kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken) tussen zit. Bedrijf & Samenleving Haarlem maakt hiervoor geen gebruik van geautomatiseerde systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra de deelnemers de projecten hebben afgesloten worden alle persoonsgegevens verwijderd. Mits anders is afgesproken met de deelnemers. Dit wordt vastgelegd in een avg document.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen

naar marijke@bedrijfensamenleving.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marijke@bedrijfensamenleving.nl

 

Categorieën
bedrijf Bedrijf en samenleving

Jaarverslag 2020

Categorieën
bedrijf Bedrijf en samenleving

Anbi status

ANBI status & verslagen

Naam: Stichting Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken

RSIN: 81.55.65.227 : Kamer van koophandel

Contactgegevens: Bedrijf&Samenleving Haarlem en Omstreken

Freddie Oversteegenstraat 315, 2033 MV Haarlem
mobiel:  06-14594052
e-mail: marijke@bedrijfensamenleving.nl

Bestuurssamenstelling Beloningsbeleid

B&SHO volgt de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Bestuurssamenstelling Beloningsbeleid

B&SHO volgt de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

https://bedrijfensamenleving.nl/wp-content/uploads/2021/07/standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol.pdf


Doelstelling

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken verbindt bedrijf en samenleving door middel van projecten met maatschappelijke meerwaarde. B&SHO is de spil in het netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers in Haarlem en omstreken, en de constante gids, netwerkorganisatie en makelaar op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
Categorieën
bedrijf Bedrijf en samenleving

Bestuur

Bestuur

Bestuur Bedrijf en Samenleving Haarlem. Inzage van leden van het bestuur. Het bestuur controleert op de uitvoering van haar taken.

Voorzitter           
Dhr. Bloemers 
Lid van de Raad van Commissarissen /
Supervisory Board Member Imbema

Vicevoorzitter  
Dhr. R. Klasen 
Dir Global Communications & Brand, Benelux Teva                      

Secretaris          
Dhr. Vogelaar 
Vogelaar Advocatuur

Penningmeester
Dhr. A. Hoenderdos AA  Partner /
Accountancy & Bedrijfsadvies BDO

Bestuurslid                        
Mevr. S. Teerling             
Recovery Officer  bijzonder beheer ABN AMRO bank

Bestuurslid                        
Dhr. M. Springer             
Teamchef Politie l Eenheid Noord-Holland l District 
Kennemerland l Team Haarlem

Categorieën
Bedrijf en samenleving

Team

Ons team

Marijke Aukema
Directeur B&S

Desiree Terwee
Project-medewerker B&S Mentorprojecten & Gilde Gezel

Petra Jenz
Project-medewerker B&S Beursvloer en Werknemers-vrijwilligersdagen

Hilly de jong
Project-medewerker B&S Kidsproject

Kim Aukema
PR/Communicatie