Categorieën
MVO/MBO

Maatschappelijk ontbijt

Maatschappelijk Ontbijt

Jaarlijks organiseert Bedrijf & Samenleving het Maatschappelijk Ontbijt. Op dit netwerkevenement nemen we bedrijven en sponsoren mee in wat we het jaar daarvoor met onze projecten hebben bereikt. We zetten onze sponsoren in het zonnetje, maar ook andere, in MBO geïnteresseerde bedrijven, heten wij van harte welkom.

Tijdens het Maatschappelijk Ontbijt inspireren bedrijven elkaar om maatschappelijk betrokken te ondernemen. Onder de bezielende leiding van onze vaste gastheer Frénk van der Linden wordt er gediscussieerd, zoals over de door deelnemers gemaakte filmpjes. Zij geven een goede indruk van wat we met onze projecten kunnen bereiken en waar ook u onderdeel van kunt zijn.

Burgemeester en wethouders ook aanwezig

De laatste jaren heeft het Maatschappelijk Ontbijt haar plek gevonden bij Sociëteit Vereeniging aan de Zijlweg in Haarlem. Een prachtige locatie voor netwerkend Haarlem. In ongedwongen sfeer ontbijten we samen, in het bijzijn van de burgemeester van Haarlem Jos Wienen en de wethouders.
Frénk van der Linden leidt de aanwezigen, op enerverende wijze, door het programma.

Uitreiking certificaat Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Er volgt nog een officieel moment als burgemeester Jos Wienen (beschermheer van B&S) het certificaat Maatschappelijk Betrokken Ondernemen uitreikt aan onze partners.
Na afloop is er gelegenheid om te netwerken. Voor ondernemers een mooie kans om de burgemeester of een van zijn wethouders eens te spreken.

Doe ook mee

Ons Maatschappelijk Ontbijt is inmiddels een begrip en heeft haar vaste plek verworven binnen netwerkend Haarlem en omgeving. Veel bedrijven houden hun agenda vrij voor deelname aan dit jaarlijkse hoogtepunt. Grote of kleine bedrijven, iedereen kan maatschappelijk betrokken ondernemen. Doe ook mee.

MBO

Het Maatschappelijk Ontbijt is ook hét evenement voor bedrijven, die graag MBO binnen hun bedrijfsvoering willen toepassen, maar nog niet weten hoe. De filmpjes en verhalen van andere maatschappelijk betrokken ondernemers spreken tot de verbeelding. Wij informeren bedrijven graag over de mogelijkheden. Neem contact op: Ik wil meer weten over MBO.

Daarom Maatschappelijk Betrokken Ondernemen:

 • 80% van de Nederlandse consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen
 • Positieve invloed op het imago van een bedrijf
 • Grotere naamsbekendheid
 • Onderscheiding van concurrenten
 • Het levert gemotiveerd en gekwalificeerd personeel op (daar wil ik wel werken!)
 • Uitbreiding netwerk

Neem contact op over MBO.

Volg ons

Categorieën
MVO/MBO

Wat is SROI

Wat is Social Return on Investment – SROI?

SROI – Social Return on Investment (Nederlands: social rendement) is de aanduiding die in brede zin wordt gebruikt voor de maatschappelijke meerwaarde die met genomen of te nemen maatregelen wordt bereikt, zoals betere naleving van grondrechten en beginselen van gelijkheid en non-discriminatie, en versterking sociale cohesie en solidariteit. In engere zin – bij het doen van aanbestedingen door de overheid – staat het voor het stellen van voorwaarden, c.q. het maken van afspraken in de aanbesteding ter bevordering van de re-integratie van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Het kabinet heeft op 29 april 2011 besloten om social return vanaf 1 juli 2011 rijksbreed toe te passen bij alle aanbestedingen van ‘werken’ en ‘diensten’ boven het bedrag van € 250.000,- (excl. btw).
Social return sluit aan bij het overheidsbeleid om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gelijke kansen te bieden en zo regulier mogelijk te laten werken naar vermogen. Het uiteindelijke doel is deze mensen aan werk of werkervaring te helpen. Gemeenten kunnen de concrete invulling voor social return naar eigen inzicht vormgeven. Ook de aanbestedingsdrempel ligt lokaal vaak lager dan de genoemde € 250.000,-

Uit de strategie nota…
De overtuiging is steeds meer dat voor een gezonde samenleving het van belang is om iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij het arbeidsproces. Om maximale arbeidsparticipatie te stimuleren is daarom Social Return On Investment (SROI) door de overheid in het leven geroepen en maakt de SROI verplichting deel uit van aanbestedingen door de overheid, meestal gemeenten. Gecombineerd met de trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen is de verwachting dat deze SROI verplichting ook een manier is om als organisatie jezelf maatschappelijk sterker te ontwikkelen en profileren.
Wanneer een bedrijf een SROI verplichting heeft willen gemeenten dat ze deze vooral inzetten voor de arbeidsparticipatie. Bedrijven vinden dit lastig omdat er niet altijd een passende arbeidsplaats beschikbaar is. De zogenaamde maatschappelijk bouwblokken die onder de SROI vallen geven hier mogelijkheden. De gemeente Haarlem is hierin een partnerschap met B&S aangegaan. Maatschappelijke bouwblokken geeft het bedrijf de mogelijkheid zijn mensen, middel en munten in te zetten. B&S heeft de contacten met de maatschappelijke organisaties waar de bedrijven de verschillende activiteiten kunnen ontplooien.

Samenwerking met Bedrijf & Samenleving kan voor de SROI worden ingezet.
Heeft uw bedrijf een SROI verplichting?

Sponsoring of de kosten die bv medewerkersvrijwilligersdagen (WVD) met zich meebrengen kunnen in het kader van de SROI verplichting ingezet worden.
De waarde van deze SROI- invulling wordt d.m.v. de bouwblokken methode als volgt bepaalt:

CategorieNormbedrag
Maatschappelijk Verantwoorde activiteitenuurloon personeel x aantal uren
Tevens kunnen alle gerelateerde werkuren en gebruikte materialen ook worden opgegeven.
Kortom: een win-win!
Categorieën
MVO/MBO

Deelnemers MBO platform

Deelnemers MBO platform

Dit zijn onze sponsoren en deelnemers

Sociaal Partners

Sociaal Supporters

Sympathisanten

Netwerkpartners

Categorieën
MVO/MBO

Sponsorpakketten

Sponsorpakketten en tegen prestatie

Sociaal partner vanaf € 2500,-

De te bieden tegenprestatie bestaat uit:

 • U bent lid van het Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
 • Wij bieden uw bedrijf ondersteuning bij visieontwikkeling rond MBO
 • Wij organiseren 3 MBO bijeenkomsten per jaar, Maatschappelijk ontbijt, De Beursvloer en een partnerbijeenkomst
 • Wij organiseren voor u een MBO teambuilding voor maximaal 20 werknemers inclusief begeleiding van de dag
 • Op de sponsorpagina van de website staat uw logo en een directe link naar uw website
 • U krijgt extra publiciteit rond grote evenementen zoals, De Beursvloer
 • U ontvangt een certificaat sociaal Partner
  Bedrijf & Samenleving uit handen van de beschermheer van B&S burgemeester J. Wienen

Sociaal Supporter € 1000,-

 • De te bieden tegenprestatie bestaat uit:
 • U bent lid van het platform maatschappelijk Betrokken Ondernemen
 • Wij bieden uw bedrijf ondersteuning bij visieontwikkeling rond MBO
 • Wij organiseren 3 MBO bijeenkomsten waaronder de Beursvloer
 • Op de sponsorpagina van de website staat uw logo
 • U ontvangt een certificaat Supporter Bedrijf&Samenleving

Sympathisant € 200,-

 • De te bieden tegenprestatie bestaat uit:
 • U bent lid van het Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
 • Naamsvermelding op de website
 • Wij informeren u over de MBO bijeenkomsten en de Beursvloer
 • U ontvangt een certificaat Sympathisant Bedrijf&Samenleving

Voor meer informatie;

marijke@bedrijfensamenleving.nl
06-14594052

Categorieën
MVO/MBO

Waarom MBO

Waarom MBO

Waarom MBO – Maatschappelijk Betrokken Ondernemen?

Het besef dat er diverse grote maatschappelijke opgaven liggen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dit leidt ertoe dat ook bedrijven en allerlei organisaties zich steeds meer verbinden aan MVO-doelen. Dit doen zij vanuit zowel maatschappelijk engagement, het zicht op commerciële kansen, maar ook omdat het een risico is geworden als je je hier als bedrijf of organisatie niet op kunt profileren. Een van de pijlers is MBO, Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. MBO is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de Nederlandse samenleving. Aan het eind van de 20e eeuw ziet de overheid in dat zij zeker ook door de globalisering de uitdagingen van de samenleving niet alleen aan kan
Onder de noemer maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) zetten steeds meer organisaties zich op deze wijze in voor de (lokale) maatschappij. Hierdoor bieden zij ondersteuning bij het realiseren van projecten die voor maatschappelijke organisaties van grote waarde zijn. Tegelijkertijd biedt dit de gelegenheid een kijkje te nemen in een elkaars wereld

Ondernemen met je hart
Veel bedrijven vinden het belangrijk om maatschappelijk betrokken te ondernemen. “Het gaat niet om winstmaximalisatie, maar om winstoptimalisatie,” horen we bij de Rabobank. )
De omgeving profiteert mee van het succes van het bedrijf.

Waarom MVO?
Waardering door de omgeving; uit onderzoek van CSR Europe blijkt 80% van de Nederlandse consumenten het belangrijk te vinden dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Goed imago: de perceptie van het bedrijf door stakeholders en maatschappij wordt er positief door beïnvloed • Grotere naamsbekendheid • Onderscheiding van concurrenten
Uitbreiding netwerk • Het levert gemotiveerd en gekwalificeerd personeel op ‘Goed doen’ geeft je een goed gevoel.

Maatschappelijk betrokken ondernemen, als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen, zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven willen iets terug doen voor de lokale samenleving.
Bedrijf & Samenleving zoekt altijd naar een win-winsituatie voor alle partijen.


Meerwaarde & Meedoen

Meerwaarde voor bedrijven

Vormgeven eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid / Uitbreiding netwerk / Grotere naamsbekendheid / Onderscheiding van concurrenten / Strategische samenwerking met externe partijen / Voedingsbodem voor nieuwe producten en/of diensten / Aantrekkelijke werkgever voor (nieuwe) werknemers / Toegang tot nieuwe markten en – kennis / Inspireren en motiveren van medewerkers / Waardering door de omgeving: de samenleving doet een appèl op het bedrijfsleven om zich maatschappelijk in te zetten.

Onderzoek van CSR Europe toont aan dat 80% van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Meerwaarde voor werknemers
Trots dat hun werkgever zich inzet voor de samenleving / Persoonlijke betrokkenheid door de inzet voor anderen / Meer mens dan werknemer / Persoonlijke ontwikkeling door het toepassen van de competenties in een andere context / Talentontwikkeling / Zingeving / Nieuwe ontmoetingen door netwerken / Doorbreken van routine / Blikverruiming / Inspiratie en plezier.
Maatschappelijke activiteiten versterken teambuilding en versoepelen de onderlinge communicatie tussen medewerkers

Meerwaarde voor Maatschappelijke organisatie
Meer promotie voor eigen doel / Toegang tot nieuwe netwerken, vrijwilligers en middelen / Kennisoverdracht. Vervulling van wensen/behoeftes door tekort is aan kennis, mankracht (en budgetten). Ontmoeten van 2 werelden

B & S wil werknemers inspireren, motiveren en mobiliseren om zich (vrijwillig) in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. M.O.’s kunnen op allerlei gebieden hulp gebruiken echter hebben vaak niet de expertise, de mankracht en/of middelen om dit goed in kaart te brengen, te coördineren, organiseren, uit te voeren. B & S helpt bij de coördinatie hiervan en neemt daarmee voor beide partijen werk uit handen. Door jarenlange ervaring op dit gebied hebben we kennis van zaken en haal je er voor beide partijen het maximale rendement uit en creëert daarmee een win-win situatie én een bijdrage aan een betere samenleving/wereld!

Categorieën
MVO/MBO

MBO-platform

MBO-platform

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken is organisatieplatform voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Haarlem en omstreken en daarmee intermediair tussen het bedrijfsleven en samenleving. ( Dit platform vormt de basis om deze brugfunctie te kunnen vervullen).

MBO Platform / Platvorm voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Het Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is er om elkaar te stimuleren en te
enthousiasmeren, en de krachten te bundelen om zo maatschappelijke projecten te realiseren die
een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Haarlem en omstreken.

Het MBO Platform is aantrekkelijk omdat:

• het ondersteuning kan bieden bij visieontwikkeling rond MBO
• het concrete betrokkenheid kan matchen bij projecten en activiteiten
• publiciteit kan genereren via website, pers en andere sociale media
• goede doelen organisaties die zich bij uw bedrijf melden, kunnen worden doorverwezen
• het een nieuw netwerk met gelijkgestemde ondernemers is

Met dit MBO platform komen we tegemoet aan de ambitie van veel ondernemers die meer willen betekenen voor de stad en dit samen met andere ondernemers willen doen:

“Samen sterk voor de stad” is daarbij het motto.

Tijdens bijeenkomsten van het Maatschappelijk platform ontmoet u gelijkgestemde ondernemers en versterken we elkaar.

U ontvangt op het Maatschappelijk ontbijt een certificaat uit handen van onze Beschermheer, Burgemeester, Jos Wienen.

Lid worden?

Doe ook mee en word lid van het platform Maatschappelijk betrokken ondernemen!

Neem contact met ons op. We delen graag onze kennis, vertellen alle mogelijkheden en delen ons netwerk met jouw bedrijf.

Marijke Aukema
06-1459 40 52
marijke@bedrijfensamenleving.nl

Desiree Terwee
06-3424 87 72
desiree@bedrijfensamenleving.nl

Word lid en bekijk de verschillende mogelijkheden van sponsoring:

Tegenprestatie sponsor

Stichting Bedrijf & Samenleving

Sociaal partner vanaf € 2500,-
De te bieden tegenprestatie bestaat uit:
• U bent lid van het Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
• Wij bieden uw bedrijf ondersteuning bij visieontwikkeling rond MBO
• Wij organiseren 3 MBO bijeenkomsten per jaar
• Wij organiseren voor u een MBO teambuilding voor maximaal 20 werknemers inclusief
begeleiding van de dag
• Op de sponsorpagina van de website staat uw logo en een directe link naar uw website
• U krijgt extra publiciteit rond grote evenementen zoals De Beursvloer
• U ontvangt een certificaat sociaal Partner B&SHO

Sociaal Supporter € 1000,-
De te bieden tegenprestatie bestaat uit:
• U bent lid van het platform maatschappelijk Betrokken Ondernemen
• Wij bieden uw bedrijf ondersteuning bij visieontwikkeling rond MBO
• Wij organiseren 3 MBO bijeenkomsten waaronder de Beursvloer
• Op de sponsorpagina van de website staat uw logo
• U ontvangt een certificaat Supporter B&SHO

Sympathisant € 200,-
De te bieden tegenprestatie bestaat uit:
• U bent lid van het Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
• Naamsvermelding op de website
• Wij informeren u over de MBO bijeenkomsten en de Beursvloer
• U ontvangt een certificaat Sympathisant B&SH

Vriend € 100,
De te bieden tegenprestatie bestaat uit:
• U bent lid van het Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
• Naamsvermelding op de website
• Wij informeren u over de MBO bijeenkomsten en de Beursvloer

Heeft uw bedrijf een SROI verplichting?

Sponsoring of de kosten die bv mede*werkersvrijwilligersdagen (WVD) met zich meebrengen kunnen in het kader van de SROI verplichting ingezet worden. Kortom: een win-win!

(Tevens kunnen alle gerelateerde werkuren en gebruikte materialen ook worden opgegeven)