Categorieën
Bedrijf en samenleving

Gedragscode vrijwillig mentor

Gedragscode vrijwillig mentoren, hierna te noemen, vrijwilliger

Grenzen in het contact tussen een vrijwillige en de mentee zijn niet eenvoudig en eenduidig te bepalen. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een andere deelnemer wil niet worden aangeraakt. Het is moeilijk om hiervoor exacte grenzen te bepalen en af te spreken die voor alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is dat seksueel grensoverschrijdend gedrag: seksuele handelingen en contacten tussen de mentee en de vrijwilliger, die met Bedrijf & Samenleving samenwerken, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als Bedrijf & Samenleving voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld.

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor onze mentoren en mentee’s en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor vrijwillig mentoren zijn:

  1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de mentee zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De vrijwilliger  onthoudt zich ervan de mentee te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
  3. De vrijwilliger  onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwillig mentor en mentee zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  4. De vrijwilliger mag de mentee niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  5. De vrijwilliger heeft de plicht de mentee naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de mentee is betrokken, wordt nageleefd.
  6. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenspersoon van Bedrijf & Samenleving. Zie www.bedrijfensamenleving.nl

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met mentee’s en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Bedrijf & Samenleving, 24-01-2022