Wat is Social Return on Investment – SROI?

SROI – Social Return on Investment (Nederlands: social rendement) is de aanduiding die in brede zin wordt gebruikt voor de maatschappelijke meerwaarde die met genomen of te nemen maatregelen wordt bereikt, zoals betere naleving van grondrechten en beginselen van gelijkheid en non-discriminatie, en versterking sociale cohesie en solidariteit. In engere zin – bij het doen van aanbestedingen door de overheid – staat het voor het stellen van voorwaarden, c.q. het maken van afspraken in de aanbesteding ter bevordering van de re-integratie van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Het kabinet heeft op 29 april 2011 besloten om social return vanaf 1 juli 2011 rijksbreed toe te passen bij alle aanbestedingen van ‘werken’ en ‘diensten’ boven het bedrag van € 250.000,- (excl. btw).
Social return sluit aan bij het overheidsbeleid om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gelijke kansen te bieden en zo regulier mogelijk te laten werken naar vermogen. Het uiteindelijke doel is deze mensen aan werk of werkervaring te helpen. Gemeenten kunnen de concrete invulling voor social return naar eigen inzicht vormgeven. Ook de aanbestedingsdrempel ligt lokaal vaak lager dan de genoemde € 250.000,-

Uit de strategie nota…

De overtuiging is steeds meer dat voor een gezonde samenleving het van belang is om iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij het arbeidsproces. Om maximale arbeidsparticipatie te stimuleren is daarom Social Return On Investment (SROI) door de overheid in het leven geroepen en maakt de SROI verplichting deel uit van aanbestedingen door de overheid, meestal gemeenten. Gecombineerd met de trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen is de verwachting dat deze SROI verplichting ook een manier is om als organisatie jezelf maatschappelijk sterker te ontwikkelen en profileren.
Wanneer een bedrijf een SROI verplichting heeft willen gemeenten dat ze deze vooral inzetten voor de arbeidsparticipatie. Bedrijven vinden dit lastig omdat er niet altijd een passende arbeidsplaats beschikbaar is. De zogenaamde maatschappelijk bouwblokken die onder de SROI vallen geven hier mogelijkheden. De gemeente Haarlem is hierin een partnerschap met B&S aangegaan. Maatschappelijke bouwblokken geeft het bedrijf de mogelijkheid zijn mensen, middel en munten in te zetten. B&S heeft de contacten met de maatschappelijke organisaties waar de bedrijven de verschillende activiteiten kunnen ontplooien.

Samenwerking met Bedrijf & Samenleving kan voor de SROI worden ingezet.
Heeft uw bedrijf een SROI verplichting?

Sponsoring of de kosten die bv medewerkersvrijwilligersdagen (WVD) met zich meebrengen kunnen in het kader van de SROI verplichting ingezet worden.
De waarde van deze SROI- invulling wordt d.m.v. de bouwblokken methode als volgt bepaalt:

Categorie

Maatschappelijk Verantwoorde activiteiten

Normbedrag

uurloon personeel x aantal uren

Tevens kunnen alle gerelateerde werkuren en gebruikte materialen ook worden opgegeven.

Kortom: een win-win!